Høringer og brev

BNL svarer på en rekke høringer i løpet av året innenfor områder som berører saker av betydning for byggenæringen. Her ligger BNLs siste høringssvar.

Høringer 2018

Sak: Prop. 73 L (2017–2018) Endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak)

Høringsinnspill 24. april 2018

Innspill til NOU 2015/2016 om overvann i byer og tettsteder -Endringer i plandelen av PBL

1. mars 2018

Høring i avfall som ressurs

Stortingets Energi og miljøkomités åpne høring i Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi
Høringsinnspill statsbudsjettet

Innspill til Finanskomiteen revidert nasjonalbudsjett 2018

Innspill til Utdannings- og forskningskomiteen

Her er BNLs høringsinnspill til utdannings- og forskningskomiteen i forbindelse med forslag til Statsbudsjettet 2018.

Innspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen

Her er BNLs høringsinnspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen i forbindelse med forslag til Statsbudsjettet 2018.

Høringsinnspill til Energi- og miljøkomiteen

Her er BNLs høringsinnspill til Energi- og miljøkomiteen i forbindelse med forslag til Statsbudsjettet 2018.

Høringsinnspill til Næringskomiteen

Her er BNLs høringsinnspill til Næringskomiteen i forbindelse med forslag til statsbudsjett 2018.

Høringsinnspill til Arbeids- og sosialkomiteen

Her er BNLs høringsinnspill til Arbeids- og sosialkomiteen i forbindelse med forslag til statsbudsjett 2018.

Høringsinnspill  til Finanskomiteen

Her er BNLs høringsinnspill til Finanskomiteen i forbindelse med forslag til statsbudsjett 2018.
Høringer 2017

Høringsuttalelse til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

1. desember 2017

Høring - Ny fagskolelov

29. september 2017

Høringsuttalelse til endringer i kart og planforskriften, oppstartfasen i planarbeidet

7. juni 2017

Innspill til regjeringens eksportstrategi

24. mai 2017

Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Høringsnotat i forbindelse med høring i Stortingets Transport og kommunikasjonskomite 26. april 2017

Høring av Europakommisjonens forslag til forordning og direktiv om europeisk tjenestekort

7. mars 2017

Ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser

BNLs høringssvar 20. februar 2017

Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning

Høringsnotat i KUF-komiteen fagskole

Høringssvar - NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping

Byggenæringens Landsforening mener kravet til minste aksjekapital ikke bør reduseres.

Forbud mot fyring med mineralolje

9. januar 2017
Brev

Innspill til statsbudsjettet 2018

Brev til SMK fra BNL