Høringer og brev

BNL svarer på en rekke høringer i løpet av året innenfor områder som berører saker av betydning for byggenæringen. Her ligger BNLs siste høringssvar.

Høringer 2017

Ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser

BNLs høringssvar 20. febnruar 2017

Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning

Høringsnotat i KUF-komiteen fagskole

Høringssvar - NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping

Byggenæringens Landsforening mener kravet til minste aksjekapital ikke bør reduseres.

Forbud mot fyring med mineralolje

BNL støtter forslaget om å forby bruk av mineralolje som grunnlast til oppverming. Les hele høringsvaret til Klima- og miljødepartementet her. (9. januar 2017)
Brev

Innspill til statsbudsjettet 2018

Brev til SMK fra BNL