Høringer og brev

BNL svarer på en rekke høringer i løpet av året innenfor områder som berører saker av betydning for byggenæringen. Her ligger BNLs siste høringssvar.

Høringer 2017

Høringsuttalelse til endringer i kart og planforskriften, oppstartfasen i planarbeidet

7. juni 2017

Innspill til regjeringens eksportstrategi

24. mai 2017

Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Høringsnotat i forbindelse med høring i Stortingets Transport og kommunikasjonskomite 26. april 2017

Høring av Europakommisjonens forslag til forordning og direktiv om europeisk tjenestekort

7. mars 2017

Ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser

BNLs høringssvar 20. februar 2017

Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning

Høringsnotat i KUF-komiteen fagskole

Høringssvar - NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping

Byggenæringens Landsforening mener kravet til minste aksjekapital ikke bør reduseres.

Forbud mot fyring med mineralolje

9. januar 2017
Brev

Innspill til statsbudsjettet 2018

Brev til SMK fra BNL