Digitalisering av BAE-næringen

Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer. Både privat og offentlig sektor står overfor store utfordringer innen bærekraft og produktivitet, hvor digitaliseringen utgjør en stor del av svarene.

JonSandnes_sv_fokusbilde.jpg

Visjon

En heldigitalisering av norsk BAE-næring innen 2025 skal sikre en konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs næring

Jon Sandnes, ad. dir. i BNL

Behov for et digitalt løft - vi må digitalisere sammen!

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) er Norges største fastlandsnæring. Investeringene i 2016 var 422 milliarder kroner (Prognosesenteret). Basert på beregninger gjort i Storbritannia er det norske gevinstpotensialet opp mot 100 milliarder kroner årlig, dersom næringen blir heldigital.

Vi må digitalisere sammen
De største gevinstene er knyttet til kostnadseffektivisering og verdiøkning. Stat og kommune er store byggherrer og innsparingene vil derfor komme fellesskapet til gode. Mange aktører i næringen har kommet langt i å ta i bruk digitale verktøy. Implementering av BIM (Bygningsinformasjonsmodellering), har eksempelvis bragt norske bedrifter til en ledende posisjon i bruk av digitale modeller for prosjektsamarbeid. Utfordringen er at man hittil i for stor grad digitaliserer hver for seg. I en fragmentert næring klarer man ikke å ta ut ønskede gevinster.

Det er derfor er et stort behov for å koordinere nødvendige fellesaktiviteter og øke tempoet for å digitalisere sammen. Digital teknologi og tingenes internett endrer måten vi planlegger, bygger og vedlikeholder bygg og infrastruktur på. Avansert bruk av store datamengder gjør det mulig å planlegge og bygge mer effektivt og vedlikeholde bygg og infrastruktur bedre. På den måten får vi mer ut av de verdiene fellesskapet investerer i slike prosjekter.

Det digitale veikartet
En forutsetning for å kunne høste gevinstene av digitalisering, er at næringen digitaliserer sammen. Stat og kommune, BAE-næringen og forsknings- og utdanningsinstitusjonene må samhandle for at vi skal lykkes. BAE-næringen har derfor tatt initiativ til et felles digitalt veikart for den omstillingen vi nå skal gjennom.

Veikartet viser et overordnet rammeverk for hvordan næringen må jobbe for å bli en heldigital, konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs næring i 2025. Private og offentlige bestillere har et særskilt ansvar for å stille krav til digitale leveranser. Dette skal gjøres gjennom å bestille en digital byggeprosess med produktene “digital byggeplass” og “digital tvilling”.

Digitalt veikart for byggenæringen

NEDLASTINGER

Bli med å undertegne samarbeidsavtalen

Formålet med denne avtalen er at offentlige myndigheter, næringslivsorganisasjoner, FoU institusjoner og aktører i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen sammen skal arbeide for en heldigital, konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs bygge-, anleggs- og eiendomsnæring i 2025.

Gjennom arbeidet med Digitalt veikart ble det avdekket at mange aktører i næringen har kommet langt i å ta i bruk digitale verktøy. Det er mange digitaliseringsprosjekter på gang i både offentlig og privat sektor, men det digitaliseres i for stor grad hver for seg. I vår fragmenterte næring klarer man ikke å ta ut de ønskede gevinster. Det er derfor et stort behov for å koordinere nødvendige fellesaktiviteter.

På Bygg Reis Deg 18. oktober er det en signeringsseremoni der de første aktørene signerte avtalen. Nå inviterer vi resten aktørene i BAE-næringen til å gjøre det samme.

Støtt oppunder arbeidet med Digitalt Veikart – Bli med digitalisere sammen!


KONTAKT
Steinar_fretheim_portrett.png

Steinar Fretheim

Direktør for bygningspolitikk og kommunikasjon

  Telefon:  

  Mobil:   45490910

  E-post: