Vedtekter for Byggenæringens Landsforening (BNL)

briller.jpg

BNLs vedtekter ble sist endret og vedtatt på generalforsamlingen i BNL 7. juni 2016

1.1.Foreningens navn er Byggenæringens Landsforening (BNL).

1.2.Foreningens formål er:

a) Å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser og representere byggenæringen overfor myndighetene, NHO, andre organisasjoner og samfunnet for øvrig.

b) Å profilere og synliggjøre byggenæringens betydning for landets verdiskaping og utvikling.
  
c) Å arbeide for rammebetingelser og stabile markedsforhold som gir grunnlag for medlemmenes utvikling, konkurransedyktighet og lønnsomhet.

d) Å arbeide for medlemmenes aktive satsing på kvalitet og miljøbevissthet.

e) Å fremme kontakt og samarbeid mellom medlemsforetakene og mellom landsforeningen og dens tilsluttede bransjeforeninger.

f) Å virke for gode og varige forhold mellom medlemsforetakene, de ansatte og deres organisasjoner.

KONTAKT

Ingvild Berg Aune

Adm. sekretær

  Telefon:   23 08 75 22

  Mobil:   952 22 342

  E-post:  

2.1. Som medlemmer kan opptas bransjeforeninger (medlemsforeninger) og enkeltforetak (medlemsforetak) som driver virksomhet med tilknytning til byggenæringen. Foretakene må være medlem av bransjeforening som er tilsluttet landsforeningen, og alle bransjeforeningens medlemsforetak må være med i landsforeningen.

Foretak som ikke naturlig hører hjemme i en bransjeforening, kan opptas som direktemedlemmer. Disse foretakene inngår i en fellesgruppe og har som gruppe de samme rettigheter som bransjeforeningene mht representasjons- og oppnevningsrett til landsforeningens styrende organer.

Styret beslutter opptak av medlemmer. Eventuelt avslag kan ankes til representantskapet.
 

2.2. Medlemsforetak kan ikke ha morselskap, søster- eller datterselskap som ikke er medlem dersom de tilfredsstiller kravene til medlemskap i landsforeningen, med mindre de hører naturlig hjemme i og er medlem av annen landsforening innenfor NHO.

2.3. Medlemsforetak er forpliktet til å overholde landsforeningens vedtekter og de beslutninger og avtaler som i henhold til disse treffes av landsforeningens organer. 

2.4.Medlemsforetak er forpliktet til å sende landsforeningen de statistiske oppgaver og andre opplysninger som styret anser nødvendige for landforeningens virksomhet

3.1.BNL er tilsluttet NHO.
 

3.2.Medlemskap i landsforeningen medfører plikt for medlemsforetaket til å være medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), med de unntak NHO vedtar.
 

3.3.Medlemsforetak som har tariffavtale eller som får krav om tariffavtale, plikter å være med i NHOs tariffellesskap.

Medlemsforetak som ikke har tariffavtale og heller ikke har mottatt krav om slik avtale, kan være med i det forpliktende tariffellesskap.

4.1   Generalforsamlingen fastsetter den årlige serviceavgift basert på et rammebudsjett for det kommende året.

Serviceavgiften baseres på en minste avgift per bransjeforening på 1.5 % av den delen av det vedtatte rammebudsjett som skal finansieres av serviceavgiften for det kommende året. Den resterende delen av bransjeforeningenes serviceavgift beregnes som hovedregel på grunnlag av antall årsverk i de respektive bransjeforeningenes medlemsbedrifter, basert på NHOs siste kjente statistikk per 31.12.

4.2   Kontingentberegning overfor foretak som inngår i fellesgruppen, fastsettes av styret og beregnes ut i fra utbetalt arbeidslønn det sist forløpne kalenderår.

Kontingenten betales forskuddsvis en gang i året.

4.3   Kontingenten innbetales etter beslutning i styret. Medlemsforetak som i ett år ikke har betalt skyldig kontingent, kan av styret ekskluderes fra foreningen.

5.1   Generalforsamlingen er BNLs øverste organ. Det består av 50 delegater m/personlige varadelegater, inkludert de bransjeoppnevnte representantskapsmedlemmene. Delegater m/varadelegater, utover representantskapsmedlemmene, oppnevnes av bransjene.

5.2   Alle bransjeforeninger skal ha minst én delegat, inkludert representantskapsmedlemmene som tiltrer som delegater i generalforsamlingen. Dette gjøres ved at alle bransjer med mindre enn 2 % av totalt antall ansatte i BNLs medlemsforetak først tildeles én delegat. Øvrige bransjers delegerte beregnes deretter på grunnlag av totalt antall ansatte i de øvrige bransjers medlemsbedrifter basert på NHOs statistikk pr. 31.12 foregående år.

5.3   Bransjeforeningene kan, når de ønsker, skifte ut sine delegater og varadelegater til generalforsamlingen, herunder de som tiltrer i egenskap av bransjeoppnevnte representantskapsmedlemmer. De som også er styremedlemmer i landsforeningen, kan dog ikke skiftes ut som delegat eller representantskapsmedlem i valgperioden som styremedlem.

5.4   Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Innkalling skal skje med minst 4 ukers varsel ved bekjentgjøring av sakslisten for møtet. Saksdokumentene skal være sendt generalforsamlingsdelegatene minst 2 uker før møtet.

Sammen med innkallingen, oversendes fortegnelse over saker som skal behandles på generalforsamlingen. Fra møtet nedtegnes protokoll som undertegnes av styreleder og to delegater valgt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller, hvis denne har forfall, av styrets nestleder. Generalforsamlingen kan beslutte at det skal benyttes en annen møteleder.

Forslagsrett på saker for generalforsamlingen tilkommer alle bransjeforeninger og delegerte til generalforsamlingen. Forslag må være sendt landsforeningens styre minst 8 uker på forhånd. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst 8 dagers varsel når styret finner det påkrevet, eller når én eller flere bransjeforeninger som representerer minst ¼ av landsforeningens medlemsforetak krever det.

5.5    Ordinær generalforsamling skal: 

a)      Velge 2 delegater til å undertegne protokollen.

b)      Behandle styrets årsberetning.

c)       Behandle revidert regnskap for foregående år, herunder revisors beretning.

d)      Fastsette evt. godtgjørelse til representantskap og styret etter innstilling fra styret.

e)      Behandle og godkjenne BNLs budsjettrammer for det påfølgende kalenderår.

f)       Vedta årlig kontingent, jfr. § 4-1.

g)      Behandle og fastsette BNLs langsiktige mål og strategiplaner.

h)      Velge styre, herunder styreleder, nestleder og 6 øvrige medlemmer av styret. Styrets leder, eller nestleder, skal komme fra tariffbunden medlemsbedrift. Styrets leder og nestleder velges for 1 år. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år. Gjenvalg kan finne sted, dog slik at samme person ikke kan være medlem av styret i mer enn 8 år sammenhengende.

i)        Velge revisor og fastsette dennes godtgjørelse.

j)        Velge, etter innstilling fra styret, en valgkomité med leder og 5 øvrige medlemmer. Valgperioden for valgkomiteens leder og medlemmer er 2 år. Gjenvalg kan finne sted, dog slik at samme person ikke kan være medlem av valgkomiteen i mer enn 8 år sammenhengende.

k)      Vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid, inkludert instruks for valgkomiteens valg og forslag til valg til NHOs styrende organer. Av retningslinjene for valgkomiteen skal det fremgå at valgkomiteen innstiller fritt på styrets leder, og at bransjeforeningene overfor valgkomiteen fremmer et utvalg av kandidater som valgkomiteen skal legge til grunn for sin innstilling til valg av de øvrige styremedlemmer.

l)        Andre saker som er nevnt i innkallingen.
 

5.6   Kun fremmøtte delegater har stemmerett på generalforsamlingen. Hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, treffes alle beslutninger ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende, unntatt ved personvalg hvor stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

6.1   Styrets medlemmer inngår ikke som medlemmer av representantskapet.
 

6.2   De bransjeoppnevnte representantskapsmedlemmene fordeles mellom bransjene ved at hver bransjeforening først oppnevner ett medlem hver. Dersom en bransjeforening har mer enn 10 % av det totale antall ansatte i BNLs medlemsforetak i henhold til NHOs statistikk pr 31.12 foregående år, kan denne bransjeforeningen oppnevne ytterligere ett representantskapsmedlem. Bransjeforeningene skal også oppnevne varamedlemmer for hvert av sine oppnevnte representantskapsmedlemmer.

Bransjeoppnevnte representantskapsmedlemmer som også velges til styremedlemmer, inngår i det antall representantskapsmedlemmer en bransje har rett til å oppnevne etter denne regelen.
 

6.3   Bransjeforeningene kan skifte ut sine oppnevnte representantskapsmedlemmer på et hvilket som helst tidspunkt. 
  

6.4   Møter i representantskapet avholdes minst 2 ganger årlig, vanligvis primo mars og november. Representantskapet skal innkalles med minst 2 ukers varsel ved bekjentgjøring av sakslisten for møtet. Saksdokumentene skal være sendt representantskapets medlemmer minst 1 uke før møtet. Representantskapet kan i ekstraordinære tilfeller innkalles med kortere varsel. Sammen med innkallingen, oversendes fortegnelse over saker som skal behandles.  Representantskapet ledes av styreleder, eller, hvis denne har forfall, av styrets nestleder. Representantskapet kan beslutte at det skal benyttes en annen møteleder. Ved behandling av tariffspørsmål skal representantskapets møteleder komme fra en tariffbunden medlemsbedrift.
 

6.5   Representantskapet skal behandle:

a)      Saker av stor betydning for BNL fellesskapet iht BNLs vedtekter eller saker som styret beslutter skal forelegges representantskapet. Representantskapet har ansvar for BNLs arbeid med spørsmål knyttet til tarifforhold og utnevner BNLs forhandlingsutvalg.

b)      BNLs overordnede politikk.

c)       Forslag til BNLs langsiktige mål- og strategiplaner og budsjettrammer før disse endelig vedtas av generalforsamlingen.

d)      Styrets årlige arbeidsplaner.

e)      Valg og forslag til valg til NHOs styrende organer.

f)       Andre saker som er tillagt representantskapet iht vedtektene, jfr. §§ 10, 11.2 og 13.2.
 

Representantskapet kan delegere myndighet til styret.
 

Det vil normalt være landsforeningens administrasjon som forbereder og fremmer sakene for representantskapet.

6.6 Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer er til stede. Bare fremmøtte representantskapsmedlemmer har stemmerett.

        I tariffspørsmål har bare medlemmer som kommer fra tariffbunden medlemsbedrift stemmerett, og representantskapet er beslutningsdyktig i tariffspørsmål når over halvparten         av disse medlemmene er til stede.

6.7   Det føres protokoll over forhandlingene som undertegnes av møteleder, samt 2 medlemmer valgt av representantskapet. Alle beslutninger treffes med simpelt flertall blant de tilstedeværende. I tilfelle av stemmelikhet, er møteleders stemme avgjørende, unntatt ved personvalg hvor stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

7.1   Generalforsamlingen velger et styre som består av styreleder, nestleder og 6 øvrige styremedlemmer, jfr. § 5.5, h). Styret ledes av styreleder eller i dennes fravær av nestleder. Styret kan beslutte at det benyttes en annen møteleder. Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer er til stede.

Medlem av styret trer ut hvis den bedrift vedkommende representerer ikke lenger er medlem, eller dersom vedkommende slutter i medlemsbedriften, og styrets størrelse reduseres tilsvarende frem til førstkommende generalforsamling.

7.2   Det avholdes normalt 6 styremøter pr år. Styret holder møte når styreleder finner det nødvendig, eller når minst 3 av styrets medlemmer eller administrerende direktør krever det.

7.3   Styret leder BNLs virksomhet og forvalter dens midler i samsvar med vedtekter og innenfor rammen av vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet og generalforsamlingen.

7.4   Styret vedtar BNLs årsbudsjett innenfor generalforsamlingens vedtatte budsjettrammer.

7.5   Styret ansetter administrerende direktør og fastsetter instruks for denne.

Administrerende direktør forestår BNLs daglige virksomhet overensstemmende med retningslinjer fastsatt av styret. Administrerende direktør representerer foreningen utad etter fullmakt fra styret. Administrerende direktør skal holde styret løpende orientert om foreningens virksomhet.

Administrerende direktør møter på generalforsamlingen, i representantskapet og i styret med tale- og forslagsrett. Administrerende direktør er sekretær for valgkomiteen.

Bransjeforening som er tilsluttet BNL fastsetter selv sine vedtekter som ikke må være i strid med BNLs eller NHOs vedtekter.

Representantskapet forestår foreningens arbeid med
arbeidsgiverspørsmål og tarifforhandlinger. Representantskapet oppnevner BNLs
forhandlingsutvalg.

For øvrig kommer bestemmelsen om forhandlinger og konflikter i NHOs vedtekter,
§ 11-1 – 11-4, til anvendelse.

11.1 Ingen medlemmer kan melde seg ut av BNL før etter 2 års medlemskap. Utmeldelsen skal skje skriftlig med 6 måneders varsel. Jfr. dog NHOs vedtekter, § 14-1, vedrørende tariffbundne bedrifter, som også gjelder her.”
 
 
11.2 Styret kan beslutte med øyeblikkelig virkning å ekskludere bransjeforening eller foretak som handler mot avgjørelser truffet i henhold til disse vedtekter – opptrer utilbørlig i forhold som angår BNL – eller som på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.

Beslutning om eksklusjon kan ankes til førstkommende representantskapsmøte.

Endringer av disse vedtektene kan bare besluttes av generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær), og forslag om vedtektsendringer må være sendt generalforsamlingens delegerte og bransjeforeningene minst 4 uker på forhånd.
 

For gyldig beslutning kreves et flertall på minst 2/3 av de møtende delegerte, og disse må utgjøre minst 20 delegater.

13.1 Beslutning om oppløsning fattes av generalforsamlingen med et flertall på minst 3/4 av de tilstedeværende generalforsamlingsdelegerte og disse må utgjøre minst 30 delegater.

13.2 Forslag om oppløsning av landsforeningen må fremsettes av representantskapet og være bekjentgjort overfor landsforeningens medlemsbedrifter og bransjeforeningene minst
3 måneder på forhånd.

13.3 Dersom landsforeningen besluttes oppløst, beslutter generalforsamlingen hvorledes foreningens aktiva forvaltes og disponeres med simpelt flertall.

KONTAKT
IngvildAune_pf.jpg

Ingvild Berg Aune

Adm. sekretær

  Telefon:   23 08 75 22

  Mobil:   952 22 342

  E-post: