Regelendringer fra 1. juli

Publisert: 25.06.2018 Endret: 25.06.2018

Her er en oversikt fra Finansdepartementet over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2018 som går under Finansdepartementets ansvarsområde.

forstørrelseglassogparafraf.jpg

Ny boliglånsforskrift
Finansdepartementet har fastsatt en ny boliglånsforskrift som trer i kraft 1. juli. Både de generelle kravene, bankenes fleksibilitetskvote og de særskilte kravene for Oslo videreføres i den nye forskriften, som skal gjelde frem til 31. desember 2019.

Forskriften åpner for at bankene kan gi en viss andel lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften. Denne fleksibilitetskvoten er 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal, med unntak av i Oslo, der den er 8 prosent.

Les mer på Lovdata

Forsinkelsesrente
Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2018. Rentesatsen skal være 8,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 380 kroner. 

Forsinkelsesrente fastsettes halvårlig hver 1. januar og 1. juli. 

Les mer

  

Engangsavgiften for ladbare hybridbiler
I behandlingen av 2018-budsjettet vedtok Stortinget å differensiere vektfradraget for ladbare hybridbiler i engangsavgiften etter elektrisk rekkevidde fra 1. juli 2018. Fra og med 1. juli må ladbare hybridbiler ha registrert elektrisk rekkevidde på minst 50 km for å oppnå maksimalt fradrag. Kjøretøy med kortere elektrisk rekkevidde enn 50 km får en andel av det maksimale fradraget. Andelen beregnes som forholdet mellom kjøretøyets registrerte elektriske rekkevidde og den nødvendige rekkevidden for å få maksimalt fradrag. 

Les mer

Lovdata:
Forskrift om engangsavgift på motorvogner
Forskrift om endring i forskrift om engangsavgift på motorvogner

 

Overføring av oppgaver fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet
Skattedirektoratet blir klageinstans på tre nye områder fra 1. august 2018. Endringen gjelder vedtak om fastsetting av skatt på inntekt og formue, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift når klagegjenstanden er under 25 000 kroner og ikke er av prinsipiell art, og for vedtak om skattebegrensning ved liten skatteevne. Skattedirektoratet blir også klageinstans for vedtak om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter a-opplysningsloven som fattes etter 18. august 2018. For disse vedtakene blir skattekontorene ny førsteinstans. 

Les mer