Tariffavtaler

Her finner du en oversikt over de viktigste overenskomster som bedrifter i byggenæringen er bundet av. Etter resultatet av årets hovedoppgjør er endelig vil de nye overenskomstene bli lagt ut her etterhvert som de er klare. Ved spørsmål, ta kontakt med våre advokater.

Omfatter alt bygningsarbeid, også offshorearbeid. Med bygningsarbeid menes bygge- og byggeteknisk virksomhet med tilliggende arbeider, herunder riving og kildesortering på byggeplass.

Disse fag omfattes av overenskomsten: Anleggsgartnerfaget, betongfagene, tømrere og innredningssnekkere, murere og murarbeidere, rørleggere, kobber- og blikkenslagere, malere og byggtapetserere, isolatører, taktekkere, stillasbyggerfaget, og industrimalerfaget. I tillegg omfattes tømrer- og montasjearbeid i trehusindustrien.

KONTAKT

Annicken Iversen

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   992 07 731

  E-post:  

Omfatter arbeidstakere innenfor byggeindustrien og byggevareutsalg. Dette gjelder blant annet trelast-, trehus-, trevare-, spon-, glassull-, gipsplate- og betongindustri og betongelementmontasje, lecaproduksjon, snekkeri, teglverk og annen byggevareindustri samt trelastutsalg og byggevarehus.

Overenskomsten omfatter arbeidstakere i produksjonen, service/vedlikehold, lager og utsalg samt sjåfører, vakt, rengjørings- og kantinepersonell og vaktmestere.

Omfatter alt anleggsarbeid, herunder anleggsbedriftenes verksteder, som utføres av entreprenørfirmaer.

KONTAKT

Omfatter alt asfaltarbeid, herunder også råvareproduksjon av begrenset omfang, drift og vedlikehold av veier o.l., arbeider som asfaltarbeidere blir satt til i vintersesongen, reparasjon av bedriftens maskinpark på eget verksted eller lignende.

KONTAKT

Bjarne Brunæs

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   908 33 783

  E-post:  

Overenskomsten omfatter på den ene side målere som er tilsluttet YS/PRIFO/TLF og på den annen side måleforeninger som er medlemmer av NHO.

Omfatter virksomhet i verksteds- og teknologiindustrien

NEDLASTINGER
KONTAKT

Bjarne Brunæs

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   908 33 783

  E-post:  

Overenskomsten omfatter arbeidstakere som er beskjeftiget som operatører i:
Produksjonen, laboratoriearbeid, transport og lagring, montering, vedlikehold, delelager, renhold, kantine, vaktarbeid og beredskapstjeneste samt tilrettelegging og koordinering i tilknytning til ovennevnte. (Kommer)

NEDLASTINGER
KONTAKT

Bjarne Brunæs

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   908 33 783

  E-post:  

Hovedavtalene  inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. I tillegg tar Hovedavtalen for seg de ansattes medbestemmelsesrett.

Hovedavtalene regulerer en rekke forhold som ikke er lovfestede, men den tar i motsetning til overenskomstene, ikke for seg lønn og andre arbeidsbetingelser. Det er viktig å merke seg at hovedavtalen kun gjelder på arbeidsplasser der det mellom partene er inngått tariffavtale.

I Norge inngår hovedavtalen som del 1 i alle tariffavtaler, men den har lengre løpetid enn overenskomsten (tariffavtalens del 2) som gjerne reforhandles hver annet år under tariffoppgjøret. Hovedavtalen revideres i motsetning til denne, normalt hvert fjerde år. Den er dermed ikke del av tariffoppgjørene.

Hovedavtalene revideres i egne forhandlingsrunder der det fra partenes side ikke er adgang til å bruke streik eller lockout for å tvinge gjennom krav. Fredsplikten under revisjonen av hovedavtalene er imidlertid ikke absolutt. Dersom det ikke oppnåes enighet mellom partene under revisjonen, kan den ene parten velge å bringe forhandlingene om hovedavtalen inn som en del av et kommende tariffoppgjør.

Hovedavtalen kalles ofte «arbeidslivets grunnlov». Den ble første gang inngått i 1935, og har senere blitt revidert kontinuerlig. Den siste revisjonen kom i 2014 og går ut ved utgangen av 2017. Hovedavtalen av 1935 fins i to eksemplarer, hos Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). LOs eksemplar av avtalen oppbevares i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo. Det ble i 2012 tatt opp i Den norske UNESCO-komiteens liste over Norsk kulturarv.

Det har i senere tid kommet til tilleggsavtaler som regulerer eksempelvis deltidsarbeid, likestilling og arbeidsmiljø. Avtaler som ligner på hovedavtalen er også inngått mellom andre organisasjoner, men hovedavtalen er den helt klart største.

NEDLASTINGER
KONTAKT

Siri Bergh

Direktør arbeidsgiverpolitikk og HMS

  Telefon:  

  Mobil:   480 25 101

  E-post:  

Oversikt over alle aktuelle overenskomster finnes på NHOs nettsider. Her er de viktigste.

Arbeidslederavtalen FLT
Overenskomsten gjelder for de medlemmer av FLT som går inn under følgende definisjon:
Med arbeidsledere forstås formenn, verksmestere og arbeidstakere i lignende stilling som er ansatt for på arbeidsgiverens vegne å lede, fordele eller kontrollere arbeid utført av personer som er underordnet dem, dersom de ikke har plikt til selv å ta del i dette arbeid i større utstrekning.

Butikkoverenskomsten
Overenskomsten gjelder for butikk- og ekspedisjonsfunksjonærer og lager- og kontorfunksjonærer som direkte er tilknyttet butikkens drift. Funksjonærene må være hel- eller deltidsansatte.

Funksjonæroverenskomsten – Parat og Negotia
Avtalen gjelder for hel- og deltidsansatte kontorfunksjonærer, tekniske funksjonærer, funksjonærer innen lager og ekspedisjon og arbeidsledere.

Tekna overenskomsten
Avtalen gjøres etter krav fra Tekna eller NHO gjeldende for medlemmer av Tekna som er ansatt i funksjonærstillinger i bedrifter tilsluttet NHO og for vedkommende bedrift.

Lederavtalen - LEDERNE
Overenskomst omfatter medlemmer av LEDERNE som innehar lederoppgaver og lederansvar.

NITO overenskomsten:
Overenskomsten gjøres etter krav fra NITO eller NHO gjeldende for medlemmer av NITO for de i bedriften ansatte ingeniører/teknikere i funksjonærstillinger jfr. punkt 1-4 til 1-6.

Fra Overenskomsten kan unntas de medlemmer av NITO som innehar ledende stilling, så som disponent, fabrikksjef, forskningssjef, plattformsjef o.l.

Rammeavtalen arbeidsledere/ byggfag – FLT
Overenskomsten gjelder for de medlemmer av FLT som går inn under følgende definisjon:
"Med arbeidsledere forstås formenn, verksmestere og arbeidstakere i lignende stilling som er ansatt for på arbeidsgiverens vegne å lede, fordele eller kontrollere arbeid, utført av personer som er underordnet dem, dersom de ikke har plikt til selv å ta del i dette arbeid i større utstrekning.

Standardoverenskomsten
Overenskomsten gjelder for funksjonærer som er ansatt i stillinger innenfor områder som marked/salg, økonomi, administrasjon, logistikk/lager. Ikt innenfor samme områder er også omfattet.

Overenskomsten omfatter også salgsfunksjonærer som har salg og salgsfremmende virksomhet utenfor bedriftens faste arbeidssted som sin vesentligste oppgave.

 Tekniske funksjonærer FLT
Overenskomsten gjøres gjeldende for tekniske funksjonærer, dvs. ingeniører, teknikere, laboranter, optiske/tekniske tegnere, jfr. Hovedavtalens § 20-4, og funksjonærer forøvrig som er ansatt som tekniske funksjonærer i stillinger som partene er - eller blir - enige om at overenskomsten skal omfatte og som er ansatt i bedrifter tilsluttet NHO. 

KONTAKT

Siri Bergh

Direktør arbeidsgiverpolitikk og HMS

  Telefon:  

  Mobil:   480 25 101

  E-post: