Lærlinger

Byggenæringen har et stort antall lærlinger. Her har du svar på en del sentrale spørsmål knyttet til det å ha lærlinger i bedrift.

lærling_blikkenslager.jpg

Lærlinger i bedrift

Læreforholdet reguleres i henhold til to kontrakter: Lærekontrakt og Ansettelsesavtale.

Læreforholdet er basert på 2 kontrakter:

1. Lærekontrakt
Den inngås mellom lærling og opplæringskontor med varighet ut læretiden. Lærekontrakten er midlertidig og varigheten er angitt i lærekontrakten.

2. Ansettelsesavtale
Den inngås mellom lærling og bedrift. Lærlingen er arbeidstaker i bedriften. Arbeidskontrakten må tilfredsstille Arbeidsmiljølovens krav til ansettelsesavtale. Denne arbeidsavtalen er en midlertidig ansettelsesavtale med varighet tilsvarende lærekontrakten, jamfør punkt 1. 

Lærlinger som ikke overholder lærekontrakten på en måte som vil gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed, må avsluttes i forhold til opplæringslova § 4 – 6. 

Dette innebærer at det må innhentes samtykke fra fylkeskommunen før lærekontrakten kan heves. 

Når lærekontrakten på denne måten avsluttes, fastslår også opplæringslova § 4 – 2 at arbeidsavtalen bortfaller uten særskilt oppsigelse av denne. Dette bør bedriften også formelt sett meddele lærlingen

Når læretiden går mot slutten må arbeidsgiver ta spørsmålet om tilsetting opp til vurdering.

1. Bedriften ønsker å avslutte tilsettingsforholdet etter endt læretid:
Etter opplæringslova § 4-2 vil den midlertidige ansettelseavtalen bortfaller når læretiden etter lærekontrakten er sluttført. Den midlertidige ansettelsesavtalen bør derfor vise til denne bestemmelsen i opplæringslova for å tydliggjøre at det ikke er aml § 14-9 som normalt skal komme til anvendelse her.

Fortsetter lærlingen å arbeide i uten at ny ansettelsesavtale blir etablert, kan hanu/hun hevde seg fast ansatt i bedriften.

I så fall gjelder de vanlige regler om oppsigelse av fast ansatte. 

2. Bedriften ønsker å fortsette tilsettingen etter endt læretid:
Hvis bedriften ønsker å ha lærlingen ansatt etter bestått fagprøve tilbys han fast ansettelse og det inngås ny tilsettingsavtale som fast ansatt.

 

 

Hvis bedriften ansetter lærlingen etter bestått fag-/ svenneprøve, kan det reises spørsmål om adgang til å ha prøvetid i den nye ansettelseskontrakten. 

Spørsmålet om prøvetid i disse tilfeller, er imidlertid rettslig uavklart.

Bedriften anbefales å ta kontakt med BNL dersom det ansees å være behov for prøvetid for en arbeidstaker.

Dersom lærlingen og bedriften er enige om å forlenge lærekontrakten, må det inngås ny midlertidig ansettelsesavtale tilsvarende forlengelsen av lærekontrakten. 

Det er viktig at denne nye forlengelsesavtalen undertegnes før læretiden utløper.

Lærling som består fag-/svenneprøven før læretidens utløp er fortsatt bundet av lærekontrakten til den utløper. 

Lærlingen er forpliktet til å fullføre læreplanen og kan kun helt unntaksvis si opp stillingen i bedriften før utløp.

Hvis lærlingen stryker til praktisk prøve første gang, men bedriften ønsker å beholde lærlingen til ny prøve skal avlegges, må bedriften inngå en frivillig forlengelse av lærekontrakten. 

Det må inngås ny midlertidig ansettelsesavtale.

Hvis bedriften ikke ønsker å beholde lærlingen, sier likevel § 3 – 62 i forskrift til opplæringslova at det er fylkeskommunen som har ansvaret for gjennomføring av ny fag- eller svenneprøve. Fylkeskommunen dekker utgiftene som lærebedriften har med å gjennomføre den fornyede prøven.

Kontraktsforholdet med bedriften vil avhenge av om lærlingen i denne situasjonen må anses som fortsatt i en læresituasjon.

Dette må avgjøres ved en konkret vurdering i det individuelle tilfellet.

Ved tvilstilfeller må BNL kontaktes.

KONTAKT
bjarnebrunes_pf.jpg

Bjarne Brunæs

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   908 33 783

  E-post:  

annickeniversen_pf.jpg

Annicken Iversen

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   992 07 731

  E-post:  

Iselin_svarthvit2.jpg

Iselin Bauer Seeberg

Advokat / forhandler

  Telefon:  

  Mobil:   95218569

  E-post: