Veileder for valg av seriøse bedrifter

BNL har utarbeidet en veileder for valg av seriøse bedrifter. Målsettingen er at bedriftene gjennom gode valg skal hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i kontraktskjedene. (Veilederen er oppdatert i juni 2018)

container.jpg

Denne veilederen består av:

BNL anbefaler at sjekklisten og malene innarbeides som en del av bedriftenes kvalitetssystem.

Gjennom veilederen anbefaler BNL viktige seriøsitetsgrep;

 • Begrens kontraktskjedens lengde
 • Ha oversikt over kontraktsmedhjelpere i kjeden og sørg for forhåndsgodkjennelse
 • Forhåndsinnmelding av arbeidstakere på prosjektet
 • Krav om HMS–kort for alle fra dag én på prosjektet
 • Obligatorisk å kreve SKAV – skjema (innhenting av skatt- og avgiftsinformasjon) fra alle kontraktsmedhjelpere
 • Etablere egen rutine for sjekk av faktura

Grepene er nedfelt i et forslag til en sjekkliste som er gjennomgående for hele prosjektet. Det er også utviklet maler for tilbudsforespørsel, avklaringsmøte og spesielle kontraktsbestemmelser som skal bidra til seriøsitet.

Veilederen har blitt til gjennom innspill og dialog både med politiet, skatteetaten og Arbeidstilsynet og har også vært drøftet i Seriøsitetsforumet i byggenæringen. Mange av BNLs medlemsbedrifter har også stilt ressurspersoner til disposisjon og har gitt verdifulle innspill til veilederen.

BNL vil oppdatere veilederen i tråd med endringer i lover og regelverk og ut fra risikoanalyser av kriminalitetstrusselen som bedriftene i næringen står overfor.

Det er mange ulike nettbaserte kilder til den informasjonen som må innhentes og sjekkes. Mange bruker både proff.no, gulesider.no og purehelp.no. BNL anbefaler bruk av StartBANK både til sjekk av leverandører og for å automatisere leverandørovervåking.

Før tilbudsforespørsel 

A1

Sjekk av underentreprenør 

Sjekk følgende i www.StartBank.no eller f.eks. www.proff.no

 • Organisasjonsnummer
 • MVA-registrering
 • Registrering i NAV Arbeidstaker – arbeidsgiverregister (AA-register)
 • År i drift
 • Økonomisk situasjon, kredittsjekk
 • Antall ansatte 

Sjekk ved behov også referanser, kvalifikasjoner og eventuell godkjenning som lærebedrift.Alternativt sjekk bedrift på www.proff.no.

OBS inneholder ikke alle sjekkpunkter
og har ca 1 års etterslep på økonomisk
status.

Foretak med omsetning over 50.000,-
skal være momsregistrert.

Kapasitet må stå i forhold til oppdragets størrelse.

OBS! Enkeltpersonforetak har
regnskapsplikt når de i året samlet har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.

OBS! NUF-foretak skal ha norsk representant

 

A2

Ved innleie, sjekk også:
Bemanningsforetak må være registrert i Arbeidstilsynets register:

Sjekk registering her

Ved innleie - bruk anbefalt innleieavtale fra BNL/EBA.

Bedriften som leier inn arbeidstakere er ansvarlig for at innleie er lovlig. Innleie er etter arbeidsmiljøloven kun tillatt dersom ett av alternativene nedenfor er oppfylt: 

 • der det er lov å ansette midlertidig etter arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav a til e. Dette gjelder vikartilfellene (typisk der man leier inn en tømrer i en periode hvor en ansatt tømrer er sykemeldt) eller når arbeidet er av såkalt midlertidig karakter (dvs. at det ikke er et fast behov. For eksempel sesongarbeid og arbeidstopper), eller
 • der det er inngått en tidsbegrenset skriftlig avtale med tillitsvalgte i virksomheter som er bundet av tariffavtale. For at innleie skal være lovlig etter dette alternativet må altså innleiebedriften ha tariffavtale – enten en tariffavtale inngått mellom sentrale organisasjoner som f.eks LO/Fellesforbundet og NHO/BNL, typisk eksempel FOB, eller en såkalt "husavtale" med sine ansatte om lønns- og  arbeidsvilkår

 

OBS! Nye regler om innleie som trer i kraft 1. januar 2019 er ikke kommentert her. Les mer her.

Ved innleie fra bemanningsforetak, gjelder egne regler (likebehandlingsprinisippet mv.).

Ta kontakt med BNL/EBA for å få innleieavtale

Ta kontakt med juridisk avdeling i BNL ved spørsmål. 

 

A3

Utenlandske foretak som ikke er registrert i Norge:

Merk at alle foretak som driver næringsvirksomhet i Norge må ha et norsk organisasjonsnummer. 

Det tar noe tid å gjennomføre nødvendige offentlige registreringer

For nærmere info se miniguide SFU 

A4

 

Etter bedriftssjekk - tilbudsforespørsel

 

For å sikre at tilbudet oppfyller kravene fra byggherren og hoved-/totalentreprenør i kontrakten, bruk: Mal for tilbudsforespørsel

 

I tilbudsforespørselen vedlegges fullmakt for innhenting av skatt- og avgifts informasjon som underleverandøren skal underskrive og returnere sammen med tilbudsbrevet: Skavfullmakt

 

Varighet av fullmakt anbefales satt lik prosjektets varighet.

 

Sjekk særlig om byggherren har stilt krav om faglærte og lærlinger på kontrakten. Slike krav må videreføres i kontrakt med underentreprenører.  

 

Ved tilbudsforespørsel til utenlandske foretak bør det spesifiseres at tilbudet skal oppfylle krav i norsk regelverk, herunder:

 

 • Krav til minstelønn
 • Krav til arbeidstid

 

Eventuelle innvilgede unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven skal dokumenteres

 

 

OBS: BNLs spesielle kontraktbestemmelser for underentrepriser inneholder krav til fagarbeidere (pkt. 11) og lærlinger (pkt. 12). Byggherren vil i mange tilfeller også ha stilt krav om dette. Se pkt. C om Kontraktsinngåelse nedenfor for videreføring av byggherrens spesielle kontraktbestemmelser.

 

Se omtale av regelverket om lønns- og arbeidsvilkår:

Veileder om regelverket mot sosial dumping

Kontrollpunkter i avklaringsmøte. Se mal for avklaringsmøte. 

B1

Bruk: Mal for avklaringsmøte

Tilgjengelig kapasitet

Kan oppdraget fullføres med egne ansatte?

 • Oppgi antall egne ansatte for oppdraget
 • Oppgi eventuelle underleverandører
  • (underentreprenører og innleie)
 • Sjekk underleverandører etter punktene A1 – A3
 • Få bekreftelse på at underentreprenøren vil oppfylle krav til faglærte og lærlinger på kontrakten. Se BNLs spesielle kontraktsbestemmelser for underentreprise (pkt. 11 og 12) og eventuelle strengere krav fra byggherren. Følg opp ved inngåelse av kontrakt.
 • I BNLS anbefalte spesielle kontraktsbestemmelser godtas maks to ledd med UE
 • Sjekk i tillegg om byggherren har stilt krav om kun ett ledd UE (Oslo kommune m.fl.)
 • Sjekk om byggherren har stilt ytterligere krav. 

 

Vurdere egne ansatte
i foretaket mot
opplysninger om antall
ansatte i StartBANK
eller f.eks. www.proff.no

 

B2

Forhåndsinnmelding av arbeidstakere
Underentreprenøren skal forhåndsinnmelde alle arbeidstakere (ansatte og innleide) til byggeplassens prosjektledelse før oppmøte.

Bruk av underleverandører krever skriftlig forhåndsgodkjennelse
Bruk av underleverandører (underentreprenør og innleie) krever skriftlig samtykke fra hoved-/totalentreprenør.

 

Viktig at dette overholdes (pkt. 1 og 2 i BNLs 
spesielle kontraktsbestemmelser for underentreprise) 

Merk at enkelte byggherrer også krever skriftlig forhåndsgodkjennelse av UE og innleie (Oslo kommune m.fl)

B3

Ansvarsrett

Avklar om underentreprenøren skal ha selvstendig ansvarsrett.

 

 
B4

Krav om HMS-kort
Bekreftelse på at alle arbeidstakere på prosjektet vil ha HMS-kort før oppstart og for å få adgang til byggeplass.

 
B5

Krav til lønns- og arbeidsvilkår
Bekreftelse på at alle arbeidstakere får:

 • Lønns- og arbeidsvilkår ihht allmenngjøringsforskrifter
 • Lønns- og arbeidsvilkår ihht landsomfattende tariffavtale i kontrakter med offentlige oppdragsgivere

Se Veileder om regelverket mot sosial dumping 

B6

Registrering av utenlandske foretak:
Merk at alle foretak som driver næringsvirksomhet i Norge må ha et norsk organisasjonsnummer. Bekreftelse på registrering må foreligge før oppstartmøte.

Rapportering til sentralskattekontoret for utenlandssaker
Kontrakt gitt til utenlandsk kontraktsmedhjelper, samt alle arbeidstakere som arbeider på rapporteringspliktig kontrakt skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker RF 1199. 

 

 

 

Rapportering på RF 1199 eller elektronisk hos AltInn

 

B7

Fullmakt for innhenting av skatte- avgiftsinformasjon fra Registerinfo

Underentreprenøren skal ha underskrevet på fullmakt til å innhente skatte- og avgiftsinformasjon fra Registerinfo.

Varighet av fullmakt anbefales satt lik prosjektets varighet.

Fullmakt og informasjon om opplysninger fra Registerinfo finnes her: Registerinfo

Underskrevet fullmakt sendes til: registerinfo@skatteetaten.no

B8

Forsikring og sikkerhetsstillelse

Før inngåelse av kontrakt skal følgende foreligge:

 • lovpålagt yrkesskadeforsikring (bekreftelse fra forsikringsselskap/mekler)
 • ansvarsforsikring (kopi av betalt polise)
 • tingskadeforsikring (entreprenørforsikring, som kopi av betalt polise)

Til oppstartmøtet skal foreligge:

 • dokumentasjon av sikkerhetsstillelse (bankgarnati fra norsk finansinstitusjon anbefales)

StartBANK har oversikt over forsikringer for registrerte bedrifter.

 

OBS! Yrkesskadeforsikring for utenlandsk arbeidstaker, som ikke er medlem av norsk trygd, følger regelverket i hjemlandet og må dokumenteres.
Se Oppstartsmøte pkt. D1

 

B9

HMS

Følgende krav behandles i avklaringsmøtet:

 • internkontrollsystem
 • system for dokumentert sikkerhetsopplæring
 • deltagelse i vernearbeid 
 • språk i henhold til kontrakt
 • overlever SHA-plan, senest i oppstartsmøte
For utenlandsk personell skal eventuell sertifisering fra hjemlandet sendes til Arbeidstilsynet.

C1

 

Ved inngåelse av avtale med underentreprenør bruk:

 • Standardkontrakt og byggblankett (NS)
 • BNLs spesielle kontraktsbestemmelser for underentrepriser
 • Viderefør byggherrens spesielle kontraktbestemmelser

Både BNLs spesielle kontraktsbestemmelser for underentrepriser og byggherrens spesielle kontraktsbestemmelser må inntas i avtalen med underentreprenør. Dette kan gjøres ved at man i byggblanketten under "særlige bestemmelser" angir at:

     "Følgende dokumenter er en del av avtaledokumentet:

1)    Entreprenørens spesielle bestemmelser datert..(vedlagt)

2)    Konkurransegrunnlaget med byggherrens spesielle 
kontraktbestemmelser (vedlagt)                                                     

I den grad byggherrens spesielle bestemmelser omhandler de samme forhold som entreprenørens spesielle bestemmelser og er strengere, gjelder byggherrens spesielle bestemmelser.

 

 Se Spesielle kontraktsbestemmelser

 

 

Før oppstart på en byggeplass.

D1

Før oppstart skal sikkerhetsstillelse dokumenteres.

Sjekk at underentreprenøren har mottatt
SHA-plan for innarbeiding i internkontrollsystemet.

Ved bruk av utenlandske foretak skal det senest ved oppstartmøte dokumenteres: 

 • Registrering med organisasjons
  nummer i Brønnøysundegistrene
 • Krav om innrapportering av
  kontrakt gitt til utenlandsk underleverandør (underentreprenør
  og innleie) og alle arbeidstakere på
  slik kontrakt, skal rapporteres til sentralskattekontoret for utenlands-saker ihht. Skatteforvaltningsloven
  7-6 på skjema RF-1199. Underleverandør er ansvarlig for at slik rapportering skjer.
 • Trygdeavgift ved utenlandsk arbeidstager, skjema A-1/E 101


OBS! Utenlandsk arbeidskraft:
Ved krav om redusert skattetrekk
når trygdeavgift betales til hjemlandet,
må dette bekreftes ved fremleggelse av A-1/E 101

Utfør kontroll av ID-kort - kontroll av lønns- og arbeidsvilkår!

E1

Utfør kontroll av HMS-kort

A) Elektronisk adgangskontroll med bruk av HMS-kort

B) Stikkprøve av at arbeidstakere bruker HMS-kort, og dermed har gyldig adgang til byggeplassen

Arbeidstakere uten gyldig HMS-kort bortvises fra byggeplass 

Gyldig HMS-kort er ingen garanti for gyldig ansettelsesforhold. Stikkprøver med kontroll av arbeidsavtaler anbefales

E2

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår (påseplikt)
Hvor aktivt hoved-/totalentreprenør må gå til verks ved påseplikten beror på om det benyttes kjente eller ukjente underleverandører i kontraktskjeden.

Ved bekymringsmelding og ønske om innsyn fra tillitsvalgte skal det innhentes dokumentasjon av arbeidsavtaler, timelister og lønnsslipper fra underleverandører.

Kjente underleverandører:

- Stikkprøver av HMS-kort på et tilfeldig valgt tidspunkt og dermed har gyldig adgang til byggeplassen. Sjekk også at rett person bruker kortet ved kontroll av annen gyldig legitimasjon.
- Ved mistanke om brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår skal det iverksettes kontroll ved innhenting av arbeidsavtale, lønnsslipp og timeliste. Påse at lønn ikke er dårligere enn allmengjort lønn.

Sett en kort frist for fremleggelse av dokumentasjon.

Dersom brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår avdekkes, skal det settes en kort frist for retting av forholdet.

Ukjente underleverandører:

- Stikkprøver av HMS-kort på et tilfeldig valgt tidspunkt

- Stikkprøver av lønns og arbeidsvilkår ved innhenting av arbeidsavtale, lønnsslipp og timeliste

- Ved mistanke om brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår skal det iverksettes kontroll ved innhenting av arbeidsavtale, lønnsslipp og timeliste. Påse at lønn ikke er dårligere enn allmengjort lønn

Sett en kort frist for fremleggelse av dokumentasjon.

Dersom brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår avdekkes, skal det settes en kort frist for retting av forholdet.

Oversikt over regelverket: Se Veileder om regelverket mot sosial dumping 

E3

Forebygging av fakturasvindel

 • Sjekk om organisasjonsnummer på faktura stemmer med det som er oppgitt i kontrakt.
 • Sjekk prosjektnummer stemmer med det som er oppgitt i kontrakt.
 • Vis varsomhet ved korte betalingsfrister og eposter vedrørende betaling som fremstår som sendt fra leder/intern epost. Dette kan manipuleres og bedrifter bør ha rutiner for å forebygge fakturasvindel.
 • Kontroller at bankkonto tilhører foretak på faktura (ved første gangs faktura og ved endring av kontonr.)

 

 

KONTAKT
jorgenleegaard_pf.jpg

Jørgen Leegaard

Direktør samfunnspolitikk

  Telefon:  

  Mobil:   481 48 240

  E-post: