HMS-verktøykasse

Her finner du en oversikt over ulike praktiske hjelpemidler i HMS-arbeidet - i hovedsak brosjyrer, veiledere og lenker til nettsider med bakgrunn i prosjekter i byggenæringen.

Det pågår og det har over lang tid pågått en rekke prosjektet knyttet til byggnæirngens HMS-arbeid. Disse prosjektene er i all hovedsak initiert av medlemmene og har hatt og har som hensikt å komme til nytte for andre medlemmer. 

Har du spørsmål - ta kontakt med Siri Møllerud

Praktiske hjelpemidler

Hvordan gjennomføre en medarbeiderundersøkelse

NHO-felleskapet har sammen med professor i organisasjonspsykologi, Thomas Hoff, lansert en veileder for hvordan en medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres og følges opp. Denne må lastes opp fra NHOs medlemssider Arbinn. (Innlogging)

HMS-Charter

Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Ergonomiportalen

Ergonomiportalen er bygge- og anleggsbransjen samt energibransjens eget nettsted for ergonomi og arbeidsmiljø.

Bedre når du er tilstede hver dag

En brosjyre om hvordan man kan bidra til å forebygge sykefravær

Forstår du hva jeg sier?

Brosjyre som viser krav til språk og kommunikasjon på bygge- og anleggsplassen. (Utgitt 2014)

Velkommen som arbeidstaker i Norge

Her kan du laste ned informasjonsbrosjyre på åtte språk om de viktigste bestemmelsene på arbeidsplassen - om plikter og rettigheter som arbeidstaker i Norge.

Sikring ved arbeid på tak

Dette dokumentet beskriver god praksis for arbeid på tak. Hensikten er å  hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller kravene iarbeidsmiljøregelverket.

Sikker bruk av arbeidsutstyr

Moduloversikt med informasjon og priser om hver enkelt av de 22 modulene innenfor dokumentert sikkerhetsopplæring.

Veileder til Byggherreforsikriften

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles.

Veileder for valg av bedriftshelsetjeneste

Denne veiledningen skal gi bedriftene økt bestillerkompetanse og et bedre grunnlag for å velgeen god og riktig bedriftshelsetjenesteordning tilpassetbedriftenes behov. (Innlogging til Arbinn)

Rapport - Bedriftens kostnader ved sykefravær

SINTEF har med finansiering av NHOs arbeidsmiljøfond gjennomført en spørreundersøkelse Hnsikten har værtå kartlegge kostnader og økonomiske konsekvenser bedriftene opplever ved sykefravær

Opplæring i HMS

Byggenæringens nettskole tilbyr ulike kurs for arbeidsgivere.

Varsling og varslere

På NHOs medlesmsider Arbinn ligger det en veileder for varsling.

NHOs HMS-håndbok

En enkel HMS-håndbok i excel. Boken kan fylles ut og lagres som bedriftens egen HMS-håndbok. (LIgger i Arbinn)

Sikkerhetshåndbok for stillasbruk

Håndbok for å bedre sikkerheten ved bruk av stillas.

Stillasopplæring

EBA tilbyr stillasopplæring. Dersom du har gjennomført stillasopplæring (teorikurs) - og kan dokumentere nødvendig praksis i henhold til kravene i forskrift om utførelse av arbeid §§17-2, 17-3 og 17-4 - kan du bestille stillasbevis.

Husvær og innkvartering i bygg og anlegg

Informasjonsbrosjyre - Hvordan har du det der du spiser, skifter og vasker deg?

Enmannsbedriften

Dette er en håndbok for den som driver en enmannsbedrift innenfor bygge- og anleggsbransjen. Håndboken tar for seg viktige momenter for å sikre eget og andres arbeidsmiljø;

Veileder mot sosial dumping

Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan bedriftene bør forholde seg.

Veileder i AKAN-modellen

Hvordan arbeidslivet kan forebygge og håndtere rusmiddelbruk og spill.

Ringer i vannet

Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftenes behov og finner kostnadsfritt riktig person til jobben.

Sjekkliste ved tilsyn i bygg og anlegg

Arbeidstilsynet har utarbeidet sjekklister for bruk i tilsyn i byggenæringen.