Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring

Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring er et forpliktende samarbeid om en nullvisjon for skader i bygge- og anleggsnæringen.

ingressbilde-hms-charter.jpg

0-visjon for skader

Underskriverne av Charteret deler en 0-visjon for skader i bygge og anleggsnæringen, og er derfor enige om å samarbeide om en forsterket innsats for å gjøre byggeplassen til et sikkert arbeidsted.

Bygge- og anleggsnæringen er en stor og skadeutsatt næring. Hvert år dør det arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Rundt 100 får varige mén som følge av skade og ca. 8 000 har skaderelatert fravær.  

I 2013 tok byggenæringen initiativ til å etablere et bransjeovergripende samarbeid for å få ned antall ulykker i næringen. Prosessen munnet ut i et «HMS-Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring» som ble signert 18. juni 2014.

Underskriverne av Charteret deler en 0-visjon for skader i bygge og anleggsnæringen, og er derfor enige om å samarbeide om en forsterket innsats for å gjøre byggeplassen til et sikkert arbeidsted.

Underskriverne omfattet:

  • Myndighetene (v/Arbeids- og sosialdepartementet),
  • Byggherrer (Jernbaneverket, Statens vegvesen og Statsbygg),
  • De prosjekterende (Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og Arkitektbedriftene i Norge),
  • De utførende (Byggenæringens Landsforening (BNL), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), og Norsk Teknologi)
  • Arbeidstakerne(Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund).

I ettertid er også undervisningssiden (NTNU) kommet med og Forsvarsbygg.

Underskriverne påtar seg et ansvar for å gjøre en spesiell innsats på noen utvalgte områder. Det er etablert en styringsgruppe som vil følge opp forpliktelsene i dette charteret. Den ledes fortiden av Kari Sandberg, adm. dir. i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Tiltakene partene forplikter seg til å gi særlig prioritet

Myndighetene:

• Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt vil utarbeide en årlig rapport over skader og yrkesrelatert sykdom i bygge- og anleggsnæringen. Rapporten vil bli brukt til å identifisere problemområder og å måle forbedring over tid.

Byggherrene:

• Være foregangsbyggherrer på HMS-området og sørge for at alle prosjekter har en SHA-plan som på en spesifikk måte beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres.

• Sørge for at læring i fra hendelser tilknyttet bygg- og anleggsvirksomhet i regi av byggherren distribueres på tvers byggherrens arbeider, inkludert partene av dette charteret.

De prosjekterende:

• Alltid vurdere den arkitektoniske og tekniske løsningen for sikker utførelse av bygge- og anleggsarbeidet.

• Alltid tydelig beskrive hvilke HMS-relaterte ytelser som skal leveres i det enkelte prosjekt.

De utførende:

• Sørge for en vesentlig bedring i ryddighet og sikkerhetstilstand på alle byggeplasser.

• Sørge for at nødvendig verneutstyr alltid er tilgjengelig og i bruk.

Arbeidstakerne:

• Skape en kultur der de ansatte tar ansvar for egen og hverandres sikkerhet og helse

Partene i fellesskap:

• Utrede en ordning med felles grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle som jobber i bygge- og anleggsnæringen


KONTAKT
AliRezaTirna_shv.jpg

Ali Reza Tirna

Fagsjef HMS

  Telefon:  

  Mobil:   97612323

  E-post: