Sykepenger

Formålet med sykepenger er å sikre arbeidstakers økonomiske og sosiale trygghet under sykdom. 

Utbetaling av sykepenger reguleres gjennom folketrygdloven. Folketrygden finansieres delvis av arbeidsgiver gjennom arbeidsgiveravgiften. I tillegg betaler arbeidsgiver individuelle sykepenger til arbeidstaker i arbeidsgiverperioden.

Arbeidstaker legitimerer fraværet ved egenmelding eller sykmelding fra lege.

brudd.png

Sykepenger

Utbetaling av sykepenger reguleres gjennom folketrygdloven.

Tariffavtalene har regler om korte velferdspermisjoner som gir rett til betalt fri for eksempel ved legebesøk, fysioterapi eller for arbeidstaker som må gå fra arbeidet i løpet av dagen pga egen sykdom.

Avtale om korte velferdspermisjoner finnes i den enklelte overenskomst.

Med opptjeningstid menes de fire uker arbeidstaker må ha vært ansatt før arbeidsgiver er forpliktet til å betale sykepenger

Se folketrygslovens § 8-2 Opptjeningstid

Arbeidsgiveren skal betale sykepenger i et tidsrom på opptil 16 kalenderdager (arbeidsgiverperioden).

Se folketrygdlovens § 8-19

Det betales bare sykepenger for dager som det skulle vært utbetalt lønn for. 

Når en arbeidstaker har mottatt sykepenger fra trygden i til sammen 248 dager i de siste tre årene, opphører retten til sykepenger fra trygden. Det må da vurderes om arbeidstaker skal på attføring.

Se folketrygdlovens § 8-11 og § 8-12

For at arbeidstaker skal få rett til sykepenger, må arbeidsuførheten dokumenteres med legeerklæring eller egenmelding.

Se folketrygdslovens § 8-7

Med egenmelding menes det at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet uten å legge fram legeerklæring.

For å få rett til å nytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder.


Se folketrygdslovens § 8-23

Ankenemnda for sykepenger behandler tvister om sykepenger etter folketrygdloven.

KONTAKT
bjarnebrunes_pf.jpg

Bjarne Brunæs

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   908 33 783

  E-post:  

annickeniversen_pf.jpg

Annicken Iversen

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   992 07 731

  E-post:  

Iselin_svarthvit2.jpg

Iselin Bauer Seeberg

Advokat / forhandler

  Telefon:  

  Mobil:   95218569

  E-post: