Pensjon

Pensjonsreformen er den største og viktigste omleggingen av det norske pensjonssystemet siden innføringen av folketrygden i 1967. 

 

 

eldre_fb.jpg

Et hovedmål med ny folketrygdmodell er at den skal stimulere oss til å stå lenger i arbeid.

Nesten alle personer som har fylt 62 år kan starte uttak av fleksibel alderspensjon.

Nytt regelverk for alderspensjon i folketrygden innebærer følgende hovedendringer i forhold til gammel modell:

  • Mulighet for å kombinere arbeid og pensjon
  • Fleksibelt uttak fra 62 år
  • Ny opptjeningsmodell
  • Levealdersjustering
  • Nytt regelverk for regulering

 

Denne pensjonen kommer i tillegg til folketrygdpensjonen og betales av arbeidsgiver

Denne pensjonen kommer i tillegg til folketrygdpensjonen og betales av arbeidsgiver.

Fra 2007 fikk vi regler om obligatorisk tjenestepensjon (se Lov om obligatorisk tjenestepensjon  av 21.desember 2005 nr. 124  -  OTP-loven ).Loven fastslår at arbeidsgiver skal  årlig betale innskudd som utgjør minst 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G.

For ytelsesordninger er det tilsvarende minimumsbestemmelser, se lovens § 5

Lovendringer gir mulighet til fleksibelt uttak av tjenestepensjon fra 62 år, rett til gradert uttak og rett til fortsatt opptjening ved fortsatt arbeid. Videre er det endrede krav til utbetalingsperiodens lengde.

AFP er en pensjonsordning som er nedfelt i en tariffavtale mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Retten til AFP forutsetter at man jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale der AFP inngår.

AFP i privat sektor utbetales som en livsvarig tilleggspensjon. Det vil bli anledning til å kombinere arbeid med uttak av alderspensjon fra folketrygden og AFP fra fylte 62 år uten at dette medfører avkortning.

For mer informasjon om AFP for privat sektor henvises også til Fellesordningen for AFP og deres nettside www.nyafp.no.

KONTAKT
bjarnebrunes_pf.jpg

Bjarne Brunæs

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   908 33 783

  E-post:  

annickeniversen_pf.jpg

Annicken Iversen

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   992 07 731

  E-post:  

Iselin_svarthvit2.jpg

Iselin Bauer Seeberg

Advokat / forhandler

  Telefon:  

  Mobil:   95218569

  E-post: