Innleie av arbeidskraft

Innleie av arbeidskraft er vanlig i byggenæringen for å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft. Her har du svar på en del sentrale spørsmål.

Leie av arbeidskraft skiller seg fra et alminnelig ansettelsesforhold ved at det etableres et ”trekantforhold” hvor en arbeidstaker (innleid) leies ut fra en arbeidsgiver til en annen. 

Arbeidsleie innebærer at en virksomhet (utleier) stiller sine egne ansatte til disposisjon for en oppdragsgiver, og at de ansatte er under­lagt oppdragsgiverens ledelse. Leie av arbeidskraft skiller seg fra et almin­nelig ansettelsesforhold ved at det etableres et ”trekantforhold” hvor en arbeidstaker (innleid) leies ut fra en arbeidsgiver til en annen.

Mellom innleier (oppdragsgiver) og den innleide er det ikke noe avtaleforhold. Innleier vil likevel ha instruksjonsrett over den innleide, og et begrenset arbeidsgiveransvar. Arbeidsgiveransvaret for inn­leier vil særlig omfatte plikten til å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Mellom utleieren og den innleide  er det et ansettelsesforhold. Utleieren er den egentlige arbeidsgiveren som har de resterende arbeidsgiverfunksjonene som utbetaling av lønn og feriepenger, ansettelser og oppsigelser. Det er innleier som har den økonomiske risi­koen for arbeidsresultatet.

I utgangspunktet er det lov å leie ut arbeidskraft. Imidlertid er adgangen til å leie inn arbeidskraft begrenset. 

Arbeidsmiljøloven § 14-12 regulerer innleie av arbeidskraft fra virksomheter som har til for­mål å drive utleie, dvs.  bemanningsforetak.

En bedrift kan leie inn en arbeidstaker fra et  bemanningsforetak i samme utstrekning som bedriften kunne ansatt en person midlertidig etter arbeidsmiljø­loven § 14-9. Vilkårene for midlertidig tilsetting etter § 14-9 er omhandlet under kapittel om ansettelse.

Bedrifter som leier inn arbeidstakere fra  bemanningsforetak  bør undersøke om utleier er lovlig registrert i Arbeidstilsynets register. Innleie er kun tillatt fra lovlig registrerte virksomheter.

I virksomheter som er bundet av en tariffavtale kan innleie avtales skriftlig med tillitsvalgte, selv om det i den aktuelle situasjo­nen ikke er adgang til å foreta en midlertidig ansettelse. Dette forutsetter at de tillitsvalgte til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategorien som innleien gjelder. En slik avtale må være tidsbegrenset. Reglene fremgår av arbeidsmiljølovens § 14 – 12 ( 2 )

En arbeidstaker som har vært sammenheng­ende innleid i samme virksomhet i mer enn fire år har samme stillingsvern som fast ansatte. Hvis bedriften leier inn en innleid uten at vil­kårene for dette er oppfylt, kan den innleide  kreve erstatning og/eller fast tilsetting. Dette fremgår av arbeidsmiljølovens § 14 – 14.

Innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie (produksjonsbe­drifter), er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-13.

Det er et vilkår at utleien skjer innenfor det samme fagområdet som utgjør utleierens hoved­beskjeftigelse, og at utleien ikke omfatter mer enn 50 % av de fast ansatte hos utleier.

Videre kreves at den innleide arbeidstakeren er fast ansatt hos utleier. Det ikke noe krav om at vilkårene for midlertidig tilsetting skal være oppfylt. En innleid som leies ut fra en produk­sjonsbedrift kan ikke kreve fast ansettelse hos innleier.

Innleier skal foreta drøftelser med de til­litsvalgte før beslutningen om innleie tas. De til­litsvalgte må representere til sammen et flertall av den arbeidstakerkategorien innleien gjelder. Bedriften trenger ikke være tariffbundet, det er tilstrekkelig at de tillitsvalgte velges for anlednin­gen av de ansatte.

For innleie som overstiger 10 % av de ansatte hos innleier, eller som har en varighet på mer enn ett år, skal det inngås skriftlig avtale med de tillitsvalgte. Unntak er imidlertid gjort for innleie innen samme konsern.

Innleiebedrifens tillitsvalgte kan dessuten kreve dokumentasjon på at lovens vilkår for innleie er oppfylt.

Uavhengig av stillingsprosenten innleide/fast ansatte kan det uansett leies inn til sammen tre personer uten avtale med de tillitsvalgte. 

Vikarbyrådirektivet er implementert i norsk rett ved innføringen av bestemmelsene  i arbeidsmiljølovens § 14 -12 a t.o.m. § 14 – 12 c .

Vikarbyrådirektivet krever at det innføres et likebehandlingsprinsipp for utleide arbeidstakere. Dette prinsippet innebærer at arbeidstakere som leies ut fra bemanningsforetak, minst skal sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt direkte av innleier for å utføre samme arbeid. Ved fastsettelsen av den innleides vilkår må det tas hensyn til hvilke vilkår andre ansatte hos innleier får, forutsatt at disse har sammenlignbare arbeidsoppgaver, tilsvarende kompetanse, erfaring osv. med den innleide. 

Likebehandlingen skal etter loven skje mht. arbeidstid, overtid, pauser og hvileperioder, ferie, fridager, lønn og utgiftsdekning. Det er bemanningsforetaket som skal sørge for at de utleide får den likebehandling de har krav på. Det innføres samtidig en plikt for innleier til å gi de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne oppfylle kravet om likebehandling, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 b første ledd.  

 

Hvilke konkrete vilkår den enkelte innleide har krav på vil som nevnt avhenge av hva arbeidstaker ville fått ved ansettelse hos innleier. Det skal ved avgjørelsen av dette legges til grunn hva som følger av lover/forskrifter, tariffavtaler, bedriftsinterne retningslinjer og fast praksis som gjelder hos innleier.

 

Nedenfor følger en del spørsmål og svar om disse reglene.

Innleie av arbeidskraft fra  bemanningsforetak er tillatt i de tilfeller hvor det er tillatt med midlertidig tilsetting. 

Innleie vil derfor typisk være relevant som et alternativ til midlertidig tilsetting i forbindelse med uforutsette driftstopper og sesongmessige svingninger, og ved vikarbehov.

I virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan dessuten arbeidsgiver sammen med tillitsvalgte gjøre skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uavhengig av om vilkårene for midlertidig tilsetting er oppfylt. De tillitsvalgte må representere et flertall av den arbeidstakerkategori det er snakk om å leie inn.

Reglene fremgår av arbeidsmiljølovens § 14 - 12

Uavhengig av vilkårene for å leie inn arbeidskraft fra  bemanningsforetak, er det anledning til å leie inn fra andre bedrifter (bedrifter som ikke har til formål å drive utleie). Slik innleie forutsetter at den innleide er fast ansatt hos den som leier ut. For at virksomheten skal sies ikke å ha til formål å drive utleie, er det et vilkår at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse, og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast tilsatte hos utleier.

Før beslutningen tas, skal innleier drøfte spørsmålet med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori det er snakk om å leie inn.

Dersom innleien

  • overstiger 10 prosent av det totale antall tilsatte hos innleier, eller
  • har en avtalt varighet ut over ett år

skal det inngås avtale med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori det er snakk om å leie inn.

Avtalekravet gjelder likevel ikke hvis innleien omfatter færre enn tre personer. Det er heller ikke krav om slik avtale ved leie mellom bedrifter innenfor samme konsern.

Reglene fremgår av arbeidsmiljølovens § 14 - 13

 


Et  bemanningsforetak har som formål å drive utleie. En produksjonsbedrift vil ha andre formål med sin drift, og bare mer tilfeldig leie ut arbeidskraft.

For en produksjonsbedrift er dette typisk ved midlertidig overskudd på arbeidskraft og som et alternativ til permittering eller oppsigelse. For at en produksjonsbedrift skal sies ikke å ha til formål å drive utleie, er det et vilkår at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse, og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast tilsatte hos utleier. Hvis disse vilkårene brytes, blir bedriften å anse som et  bemanningsforetak, og kommer dermed inn under bestemmelsene i § 14-12. 

Ved innleie av arbeidstakere vil det som regel alltid være en fordel å ta de ansattes representanter med på råd.

For tariffbundne bedrifter vil det også være en drøftingsplikt som følger av overenskomstene / Hovedavtalene. Slike drøftinger skal dokumenteres med protokoll, se overenskomstenes Bilag om utsetting av arbeid, innleie og ansatte i vikarbyrå.

I en del tilfeller er det imidlertid krav om avtale mellom ledelsen og de tillitsvalgte:

Ved innleie fra  bemanningsforetak:

I de tilfellene hvor innleie fra  bemanningsforetak bryter med reglene for midlertidig tilsetting (§ 14-9), må innleier ha sluttet skriftlig avtale med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori det er snakk om. Denne muligheten har bare virksomheter som er bundet av tariffavtale.

Ved innleie fra produksjonsbedrift

Før beslutning om innleie tas, skal innleier foreta drøftelser med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori det er snakk om å leie inn. Dersom innleien overstiger 10 prosent av det totale antallet ansatte hos innleier eller skal vare over ett år, skal det inngås avtale med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori det er snakk om å leie inn.

Unntak: Det er ikke krav om avtale eller drøftelser med representanter for de tilsatte hvis innleien omfatter færre enn tre personer eller hvis innleien skjer innenfor samme konsern.

"Tillitsvalgte" er her ikke begrenset til fagforeningstillitsvalgte. 

Det kan like gjerne være personer som bare representerer arbeidstakerne i denne spesifikke saken. Det stilles krav om at den tillitsvalgte skal representere et flertall av den arbeidstakerkategori det er snakk om å leie inn. 

Det er ingen begrensninger på hvilken type personale som kan leies inn. 

Selv om man leies inn til en virksomhet for en tidsavgrenset periode og sånn sett ikke er å anse som ansatt i denne virksomheten, betyr ikke dette at man står uten det vern man har som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven. 

et  bemanningsforetak eller en produksjonsbedrift. Det er således utleievirksomheten som har det arbeidsgiveransvaret som følger av arbeidsmiljøloven. Dette innebærer for eksempel at den utleide skal ha skriftlig arbeidsavtale med utleievirksomheten, at vedkommende har det stillingsvern som følger av arbeidsmiljøloven og at utleievirksomheten er ansvarlig for utbetaling av lønn og andre ytelser som følger av arbeidsavtalen til den utleide.

Også innleievirksomheten vil ha et arbeidsgiveransvar overfor den innleide. Eksempelvis vil innleier ha et selvstendig ansvar for å gi den innleide nødvendig opplæring og innføring i interne rutiner og for å sikre seg at den innleide innehar nødvendige kvalifikasjoner, godkjenning mv. som kreves i vedkommende yrke. Videre er innleier som regel den nærmeste til å påse at arbeidsmiljø- og sikkerhetskravene i arbeidsmiljøloven er ivaretatt i forhold til den innleide. Innleier må derfor sørge for at arbeidsmiljølovens krav til fullt forsvarlig arbeidsmiljø blir overholdt, også for den innleide. Reglene om innleiebedriftens ansvar for den innleide følger av arbeidsmiljølovens § 2 - 2

Hvis en person mener seg innleid i strid med loven, kan vedkommende gå til sak og kreve erstatning eller fast tilsetting hos innleiebedriften.

Disse reglene fremgår av arbeidsmiljølovens § 14 -14

Det er særskilte bestemmelser om innleie i tariffavtalene.

Likelydende bilag finner du som Fellesoverenskomsten for byggfag -Bilag 14, Overenskomst for byggeindustrien – Bilag 14, Overenskomsten for Private Anlegg – Bilag 19 og Overenskomst for Asfaltarbeid og Veivedlikehold – Bilag 11

Vi har tilsvarende bilag i flere av de gjennomgående tariffavtalene for funksjonærer.

KONTAKT
bjarnebrunes_pf.jpg

Bjarne Brunæs

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   908 33 783

  E-post:  

annickeniversen_pf.jpg

Annicken Iversen

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   992 07 731

  E-post:  

Iselin_svarthvit2.jpg

Iselin Bauer Seeberg

Advokat / forhandler

  Telefon:  

  Mobil:   95218569

  E-post: